Váha , automatizovaná, rýchla, moderná

Plne automatizovaný vážny systém

Efektívny, cenovo dostupný, bez potreby ľudskej obsluhy

Evidencia

Systém sleduje

 • Evidenčné číslo automobilu
 • Partnera / Dodávateľa
 • Parcelu, z ktorej je dodávaný materiál
 • Typ materiálu
 • Váhu

Systém je možné prepojiť so zariadeniami

 • Váhy
 • Čítačky kariet
 • Kamery
 • Skenery
 • Rampy

Fakturácia

Fakturácia dopravy

Na základe nazbieraných dát systém poskytne prehľad o:

 • Najazdených vzdialenostiach
 • Hmotnostiach
 • Trasách
 • Mýtach

Z uvedených dát je následne možné detailné vyčíslenie
ceny dopravy.

Fakturácia pestovateľov

Zo spracovaných rozborov a štatistík systém presne vyčísli:

 • Priemernú akosť materiálu
 • Reaálnu hmotnosť bez odpadu

Významne sa tým zjednoduší výpočet ceny materiálu dodaného konkrétnym dodávateľom.

S automatizovaným vážnym systémom získate
 • mobilitu - je prístupný cez webové rozhranie
 • stabilitu - všetky dáta sú uložené v dátovom centre, chránené, archivované, spravované
 • efektivitu - automatizovaný systém šetrí náklady
 • rýchlosť - čas spracovania dodávky sa mnohonásobne skracuje
 • dostupnosť - pracuje sa v režime 24/7
 • precíznosť - dáta sú presnejšie a kontrolované

Prípadová štúdia

Cukrovar prijíma dodávky cukrovej repy od viacerých dodávateľov a z rôznych parcel.

Situácia pred zavedením vážneho systému:

Nákladné vozidlo prichádza na príjem. Obsluha váhy zaznamená evidenčné číslo a celkovú váhu vozidla aj s nákladom. Obsluha skontroluje dodávateľa materiálu. Podľa zadefinovaných kritérií pre daného dodávateľa je potrebné poslať každé piate vozidlo na kontrolu kvality. Obsluha otvára rampu. Vozidlo smeruje na rozbor materiálu a následne na vykládku. Pri výstupe je vozidlo opäť zvážené. Obsluha zaeviduje rozdiel váhy po vstupe a pred výstupom. Zapojením ľudského faktora často prichádza k chybovým situáciám:

 • chyba pri odčítavaní hodnôt z váhy pri vstupe alebo výstupe
 • chyba pri vypočítavaní rozdielu medzi vstupom a výstupom
 • chybné spárovanie dodávateľa (vozidla) s výsledkami kontroly kvality
 • chybná identifikácia kontrolovaných vozidiel
 • chybné spracovanie výsledných štatistík

Situácia po zavedení vážneho systému:

Nákladné vozidlo prichádza na príjem. Vodič načíta svoju čipovú kartu. Vozidlo je automaticky zaevidované a zvážené. Na základe zadefinovaných kritérií pre daného dodávateľa systém automaticky vyhodnotí potrebu absolvovania kontroly kvality. Systém otvorí rampu. Výsledky kontroly kvality sú automaticky pridelené správnemu vozidlu / dodávateľovi. Vozidlo je poslané na vykládku tovaru. Pri výstupe je vozidlo opäť automaticky identifikované, zvážené a automatizované rampy umožnia výjazd z areálu podniku.odstraňujú chyby spôsobené ľudským faktorom


skracuje sa čas nakladania na vykládku


zefektívňuje a zlacňuje sa proces výkupu

Dopytový formulár

Ak máte o naše služby záujem, alebo máte nejaké otázky, kontaktujte nás.
Naši pracovníci Vám všetko vysvetlia, ponúknu, nainštalujú.

Všetky polia vo formulári sú povinné. Odoslané dáta nebudú poskytované tretím stranám a spĺňajú všetky podmienky GDPR.